Waajjira carraa hojii uumuu oromiyaa


Waltajjiin marii qorannoo raawwii hojii baatii 6 seektaroota mootummaa naannoo Oromiyaa har'a galma walga'ii Waajjira Preezdaantiitti gamaaggamameera. Pireezdaanti Lammaan kallattii gamaaggamichaa kaa'aniin, bu'aan hojii keenyaas kan madaalamu fedhii ummata keenyaa guutunii fi miira ummanni itti ibsatuun ta'uu qaba jedhaniiru. OROMIYAA ORO M I A M Gatiin Tokkoo Unit Price E GEL ETA ..... Qar. 5.20 . Birr 5.20 labsii Labsii Sakatta'iinsa Dhiibbaa Naannoo Mootummaa Naannoo Oromiyaa Murteessuuf Bahe Fuula I Labsii Lak. 176/2005 Labsii Sakatta'iinsa Dhiibbaa Naannoo Mootummaa Naannoo miyaa Murteessuuf Bahe Karoorri hojii misoomaa yookiin pirojektiin yoo wixineeffamuu fi ... Yeroon kun jalqaba waggaa haaraa ta’uusaatti, waggaa walii gallee nageenya naannoo keenyaa mirkaneessinee hojii milkaa’aa itti hojjennu akka ta’u hawwii qaban dabarsaniiru. Carraa kanaanis kabajamoo Caffeen Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’anii akka tajaajilaniif ergama Isaaniif kennuusaanitiifis galateeffatanii jiru. Image copyright Addisu Arega/FB Goodayyaa suuraa Konistiraakshiniin Walaabuu namoota 5,000'f carraa hojii uumuu himu qondaaltonni Dameewwan kana keessaa konistiraakshiniin hojii eegaleera. Yeroon kun jalqaba waggaa haaraa ta’uusaatti, waggaa walii gallee nageenya naannoo keenyaa mirkaneessinee hojii milkaa’aa itti hojjennu akka ta’u hawwii qaban dabarsaniiru. Carraa kanaanis kabajamoo Caffeen Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ta’anii akka tajaajilaniif ergama Isaaniif kennuusaanitiifis galateeffatanii jiru.